Regulamin

1 Postanowienia ogólne

1.1 Spółka Edicom Sp. z o. o., ul. Kopalniana 9, 41-800 Zabrze, KRS: 0000300664 (w dalszej treści zwana ”Edicom”), świadczy (i) audiowizualne usługi medialne na żądanie; i (ii) linearne audiowizualne usługi medialne, za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji wskazanej przez Edicom (w dalszej treści zwanej ”Stroną”), o zawartości odpowiednio dostępnej na żywo i na żądanie (w dalszej treści zwaną ”Usługą”).

1.2 Niniejsze ogólne warunki (w dalszej treści zwane/y “Regulaminem Użytkownika”), mają zastosowanie do umów o świadczenie Usługi zawieranych przez Edicom z osobami fizycznymi (w dalszej treści zwanymi “Użytkownikami”). Umowy o świadczenie Usługi mogą zawierać z Edicom wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, które ukończyły 18 rok życia. Edicom może odmówić zawarcia umowy z Użytkownikiem, bądź rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Użytkownika. Edicom może także, zamiast odmowy zawarcia umowy lub jej rozwiązania, wymagać od Użytkownika, aby przedstawił odpowiednie zabezpieczenie dla wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy.

1.3 Niniejszy Regulamin Użytkownika są obowiązujące zarówno dla Edicom jak i Użytkownika. Umowy podlegają także szczególnym warunkom (w tym, między innymi, dotyczącym promocji, cen, warunków i sposobu płatności, okresu obowiązywania umowy, itd.), przedstawianym okresowo przez Edicom w związku z zawarciem przez Użytkownika umowy z Edicom. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy warunkami szczególnymi a niniejszym Regulaminem Użytkownika, obowiązują warunki szczególne. Niniejszy Regulamin Użytkownika oraz warunki szczególne łącznie stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Edicom (w dalszej treści zwaną „Umową”). Jeśli subskrypcja Usługi została zakupiona za pośrednictwem strony trzeciej działającej jako agent lub pośrednik (np. iTunes-Apple, dalej: „Pośrednik”), zastosowanie mają warunki niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem warunków specjalnych określonych w pkt. 22. Bez względu na formę zakupu subskrypcji bezpośrednio od Edicom, czy za pośrednictwem Agenta, Edicom pozostaje dostawcą Usługi i odpowiada za jej treść, a Użytkownik zawiera Umowę z Edicom. W celu uzyskania dostępu do Usługi, Użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się z treścią Umowy i ją akceptuje.

1.4 Po złożeniu zamówienia na Usługę w Edicom, Edicom prześle potwierdzenie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w związku z rejestracją przeprowadzoną zgodnie z pkt. 4 poniżej. Przesłane potwierdzenie będzie zawierać treść Umowy. Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy Użytkownik zaakceptuje jej treść klikając na określoną ikonkę na Stronie w celu sfinalizowania zamówienia.

1.5 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim. Umowa, (stanowiąca umowę zawartą na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) będzie przechowywana przez Edicom, zaś Użytkownik otrzyma treść Umowy w e-mailu potwierdzającym przesłanym na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika. Aktualnie obowiązujący Regulamin Użytkownika jest także dostępny na Stronie. Użytkownik potwierdza, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Edicom zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności dostępną na Stronie.

2 Zakres Usługi

Terytorium

2.1 Z Usługi można korzystać przede wszystkim w Polsce (w dalszej treści zwanym ”Terytorium”). Użytkownicy mogą korzystać z Usługi w czasie tymczasowego pobytu w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w dalszej treści zwanego ”EOG”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. EOG obejmuje kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię. W chwili, gdy Użytkownicy chcą uzyskać dostęp do Strony lub próbują odtworzyć treści, Edicom dokonuje weryfikacji, czy adres IP takich Użytkowników znajduje się na terenie EOG. Jeżeli adres IP Użytkowników nie zostanie odnaleziony na terytorium EOG lub zostanie zlokalizowany poza tym terytorium, wówczas dostęp do Strony i odtwarzanie treści nie będzie możliwe.

Zawartość

2.2 W ramach Usługi na Stronie dostępne są filmy, seriale, filmy dokumentalne i inne programy oferowane przez Edicom:

(i) programy telewizyjne nadawane na żywo („Programy”);

(ii) zawartość na żądanie, według jej własnego uznania, w czasie jaki uzna za stosowne.

Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnej zawartości Strony niezwłocznie po zamówieniu Usługi i zaakceptowaniu Umowy. Edicom stara się stale wpływać na poprawę komfortu oglądania Użytkownika. W związku z powyższym, w przyszłości zarówno Usługa jak i jej zawartość będą mogły podlegać zmianom, modyfikacjom lub aktualizacjom.

2.2.1 Aktualny wykaz zawartości Usługi na żądanie będzie dostępny na Stronie. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości Usługi oraz inne zmiany wyglądu Strony nie uważa się za zmianę Umowy lub Usługi, o ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują inaczej.

2.2.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre audycje mogą być niedostępne w ramach Programów rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony ze względu na ograniczenia prawne nałożone przez właścicieli treści. Edicom rezerwuje sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany nazwy któregokolwiek z Programów na żywo dostępnych w ramach Usługi, lub do wprowadzenia do Usługi także innych programów. Zmiany lub brak dostępności niektórych audycji w ramach Programu/ów na żywo (bądź innych programów), nie będzie traktowana jako zmiana Umowy.

2.2.3 Większość audycji stanowiących część Usługi jest dostępna w języku polskim (w postaci wersji lektorskiej albo dubbingu i/lub napisów), jednak niektóre audycje mogą być dostępne jedynie w języku oryginału.

Edicom może w przyszłości podzielić Usługę na różne poziomy i zróżnicować ich cenę. Jeżeli taki podział zostanie wprowadzony, użytkownicy będą mogli dokonać wyboru interesującej ich wersji Usługi.

Subskrypcja

2.3 W ramach miesięcznej opłaty, Użytkownik może wykupić subskrypcję i uzyskać dostęp do zawartości Usługi w pełnym zakresie bądź do wybranych poziomów Usługi, jeżeli taki podział zostanie wprowadzony.

2.4 Edicom może oferować Usługę bezpłatnie na warunkach wskazanych w danej ofercie promocyjnej i zgodnie z Umową, określonych wyłącznie według własnego uznania (w dalszej treści zwany „Okresem próbnym”). Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie w czasie trwania Okresu próbnego, bez konieczności uiszczania opłaty za Usługę. Edicom nie pobiera żadnych opłat w czasie Okresu próbnego.

2.5 Jeżeli Edicom oferuje Okres próbny, Użytkownicy, który są do tego uprawnieni, mogą skorzystać tylko z jednego Okresu próbnego w okresie kolejnych 12 miesięcy. Weryfikacja Użytkownika w celu zapobieżenia nadużyciom Okresu próbnego może nastąpić na postawie danych podanych przez Użytkownika, w tym m.in. na podstawie przypisanego do konta adresu e-mailowego, metody płatności lub numeru indentyfikacyjnego urządzenia. W przypadku podejrzenia nadużycia Okresu próbnego Edicom może podjąć natychmiastowe środki w celu uniemożliwienia dalszego nadużycia, włączając w to wypowiedzenie Umowy.

2.6 Jeżeli Użytkownik nie zakończy korzystania z Usługi w Okresie próbnym, wówczas Okres próbny automatycznie i bez konieczności powiadamiania Użytkownika zostaje przekształcony w zwykłą subskrypcję, za którą obowiązuje opłata określona w Umowie. W przypadku, gdy Użytkownik nie decyduje się na opłatę, musi on rozwiązać Umowę w czasie trwania Okresu próbnego. Data zakończenia Okresu próbnego będzie widoczna dla Użytkownika przez cały okres jego trwania.

2.7 Edicom lub jego partnerzy mogą, od czasu do czasu, oferować vouchery uprawniające do korzystania z Usługi przez Użytkowników. O ile warunki oferty voucherowej nie stanowią inaczej, voucher może zostać wykorzystany jednokrotnie i upoważnia on Użytkownika do korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych przez określony czas (np. przez dodatkowy Okres próbny) (zwany dalej "Okresem promocyjnym"), przy czym Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystania z uprawnień wynikających z takiego vouchera (i wykorzystania vouchera z jednej oferty promocyjnej) wyłącznie raz w ciągu kolejnych dwunastu (12) miesięcy

3 Korzystanie z Usługi

W celu korzystania z Usługi, Użytkownik musi założyć konto użytkownika na Stronie (zob. pkt. 4 poniżej), posiadać dostęp do sprzętu, systemów i dysponować łączami zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownika (zob. pkt. 5 poniżej), zaś po wygaśnięciu ewentualnego Okresu próbnego lub Okresu promocyjnego, dokonać płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem (zob. pkt. 6 poniżej). Ponadto, zostały wdrożone określone zabezpieczenia techniczne w celu uniemożliwienia nieuprawnionego korzystania z Usługi, takiego jak kopiowanie, korzystanie poza Terytorium i EOG oraz rozpowszechnianie zawartości Usługi.

4 Rejestracja, nazwa użytkownika i hasło

4.1 Rejestracja konta użytkownika następuje poprzez stronę internetową lub aplikację, z wykorzystaniem karty kredytowej/debetowej wydanej w Polsce albo innej formy płatności dostępnej na Stronie. Użytkownicy posiadający stałe miejsce zamieszkania w Polsce i w niej przebywający w momencie rejestracji, mogą dokonać rejestracji konta w celu uzyskania dostępu do Usługi. W czasie rejestracji, Edicom Europe dokona weryfikacji, czy wybrany sposób płatności Użytkownika jest zgodny ze zdaniami poprzedzającymi oraz czy adres IP Użytkownika znajduje się na jej terytorium. Jeżeli adresu IP Użytkownika nie można zidentyfikować lub zostanie zlokalizowany na terytorium innego kraju niż Polska lub płatność Użytkownika nie odpowiada warunkom opisanym powyżej, dostęp do Usługi nie będzie możliwy.

4.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje podane przy rejestracji są prawidłowe oraz za przeprowadzanie aktualizacji swojego konta Użytkownika, o ile będzie to konieczne. Przy rejestracji, Użytkownik musi podać szczegóły dotyczące wybranej metody płatności. Oczywiste błędy przy podawaniu danych będą sprawdzane i sygnalizowane Użytkownikowi. Niezależnie od powyższego, Użytkownik powinien przeczytać i sprawdzić kompletność oraz prawdziwość swoich danych podanych w trakcie procesu rejestracji.

4.3 W zależności od wybranej metody płatności, przy rejestracji, Użytkownik zostanie poproszony o podanie wszystkich lub wybranych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer karty kredytowej/debetowej, kod CVV/CCV oraz termin ważności karty, a także imię i nazwisko jej posiadacza, szczegóły dotyczące wybranej metody płatności np. szczegóły rachunku u wybranego dostawcy usługi płatniczej, numer vouchera lub innych informacji koniecznych i niezbędnych do zakończenia rejestracji (w dalszej treści zwane ”Informacjami Logowania”). Informacje Logowania Użytkownika są informacjami osobistymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Użytkownik powinien przechowywać Informacje Logowania w taki sposób, aby zapewnić im ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Użytkownik jest odpowiedzialny za całość korzystania z Usługi, odbywającego się za pośrednictwem jego konta.

4.4 W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że nastąpiło nieuprawnione korzystanie z jego Informacji Logowania, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Edicom i zmienić hasło Użytkownika. W przypadku, gdy Edicom ma podstawy sądzić, że Informacje Logowania zostały ujawnione lub są w inny sposób wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby nieupoważnione, Edicom będzie miała prawo niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z pkt. 12.4 (c) poniżej.

4.5 Edicom będzie mogła w dowolnym momencie zażądać, aby Użytkownik dokonał zmiany hasła. Zmiany należy wprowadzić niezwłocznie, przy czym mogą one spowodować okresowe utrudnienia w korzystaniu z Usługi.

4.6 Skorzystanie z wybranej metody płatności może zostać zablokowane w przypadku uzasadnionego podejrzenia nadużycia lub innego naruszenia zasad.

5 Sprzęt, itd.

5.1 Aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie i zatwierdzone systemy, łącza i sprzęt.

5.2 Specyfikacja aktualnych wymagań jest dostępna na Stronie. Należy pamiętać, że spełnienie wymogów systemowych nie gwarantuje Użytkownikowi korzystania z Usługi w sposób nieograniczony oraz w celach innych niż dozwolone przez Edicom. Korzystanie z Usługi może wymagać instalacji przez Użytkownika oprogramowania zewnętrznego. Edicom zamieści na Stronie informację jakie zewnętrzne oprogramowanie może być używane w tym celu, lecz nie udostępni własnego oprogramowania, a także nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie zewnętrzne oprogramowanie i jego aktualizacje.

5.3 Aby korzystać z Usługi Użytkownik musi posiadać niezbędne łącze internetowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z takim łączem, w tym koszty przesyłu danych, niezależnie od tego gdzie na Terytorium (zob. pkt. 2.1 powyżej) Użytkownik korzysta z Usługi. Na Stronie dostępna jest specyfikacja wymagań dla minimalnej prędkości pobierania danych, konieczna do korzystania z Usługi.

5.4 Dla celów korzystania i zarejestrowania Usługi można wykorzystywać wyłącznie te rodzaje urządzeń, które są aktualnie wymienione na Stronie. Edicom ma prawo okresowo wskazywać, które urządzenia są zatwierdzone z uwzględnieniem aktualnych standardów technicznych i obowiązujących norm. Edicom nie zapewnia własnego sprzętu i nie przyjmuje odpowiedzialności za działanie zatwierdzonego sprzętu lub jego stałą kompatybilność z Usługą i jej aktualizacjami.

5.5 Użytkownik może zarejestrować maksymalnie 5 (pięć) urządzeń, takich jak komputery, telefony komórkowe, tablety lub inne dopuszczalne urządzenia, na których chce korzystać z Usługi. Użytkownik może na swoim koncie dokonywać zmian zarejestrowanych urządzeń (aktualnie maksymalnie 5 [pięć] razy w miesiącu). Edicom może określić zasady dotyczące częstotliwości dokonywania zmian zarejestrowanych urządzeń. Informacja o zmianie zasad częstotliwości rejestracji urządzeń na koncie Użytkownika, będzie przekazywana Użytkownikowi zgodnie z treścią pkt. 11 poniżej. Użytkownik może korzystać z Usługi na dwóch spośród zarejestrowanych urządzeń jednocześnie, chyba że Edicom poinformuje inaczej.

5.6 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Edicom nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Użytkownika z Usługi ani za ograniczenie dostępu do Usługi z powodu przeciążenia łącza internetowego, bądź z powodu błędów lub problemów związanych z komputerami lub innymi urządzeniami, sieciami, elektroniką, komunikacją, które pozostają poza zakresem kontroli Edicom.

6 Opłaty i płatności

6.1 Opłaty z tytułu korzystania z Usługi będą naliczane zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na Stronie. Użytkownik będzie mógł zapoznać się z wysokością obowiązujących opłat przed zawarciem Umowy, zaś procedura rejestracji przewiduje wyraźne potwierdzenie, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny. Jeżeli (i) cena została podana w walucie Euro; a (ii) wybrana metoda płatności oparta jest o walutę lokalną, kurs wymiany określa bank (lub dostawca usługi płatniczej). Edicom nie ponosi odpowiedzialności na właściwy kurs wymiany lub inne opłaty pobierane lub naliczane przez bank lub dostawcę usługi płatniczej.

6.2 Jeśli Użytkownik nie jest uprawniony do Okresu próbnego ani Okresu promocyjnego, pierwsza zapłata opłaty za subskrypcję zostanie pobrana w dniu zawarcia Umowy przez Użytkownika, a opłata za subskrypcję na rzecz Edicom za kolejny(e) miesiąc(e), jest pobierana z góry w tym samym dniu danego miesiąca, w którym Użytkownik zawarł Umowę o świadczenie Usługi. Jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu, zapłata opłaty za subskrypcję nastąpi w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego.

6.3 Użytkownik może dokonywać płatności w wybrany przez siebie sposób spośród możliwości oferowanych przez Edicom na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty oraz, w dniu upływu terminu płatności zapewnić odpowiednie środki na dokonanie opłaty za Usługę w wybranej przez siebie formie płatności.

6.4 W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Okresu próbnego lub Okresu promocyjnego, nie są od niego pobierane żadne opłaty za ten okres. Pierwsza płatność przypada w pierwszym dniu po zakończeniu Okresu próbnego albo Okresu promocyjnego (o ile Użytkownik nie rozwiązał Umowy przed zakończeniem Okresu próbnego lub Okresu promocyjnego), a następnie w każdym kolejnym miesiącu w tym samym dniu. Jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu, zapłata opłaty za subskrypcję nastąpi w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego.

6.5 W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, Edicom wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż pięć (5) razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Użytkownika.

6.6 W przypadku braku płatności w terminie, Edicom będzie także uprawniona do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Usługi. Edicom będzie również uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Umowy jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy 20 (dwadzieścia) dni.

7 Korzystanie z Usługi

7.1 Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownika. Użytkownik nie może samodzielnie podejmować następujących czynności:

a) korzystać z Usługi dla celów handlowych lub publicznych;

b) korzystać z Usługi w sposób bezprawny lub niewłaściwy;

c) kopiować/reprodukować, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać lub w inny sposób dystrybuować, edytować lub przekazywać bądź adaptować zawartość Usługi;

d) obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać lub w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami, kodowaniem lub inną technologią lub oprogramowaniem, stanowiącymi część Usługi;

e) korzystać z Usługi z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, innych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownika;

lub

f) nie może zachęcać, ułatwiać lub powodować podejmowanie takich czynności przez osoby trzecie.

7.2 Z Usługi można korzystać wyłącznie na Terytorium oraz, zgodnie z pkt. 2.1, na obszarze EOG. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób korzystać (bądź podejmować takich prób) z Usługi poza Terytorium lub, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, poza obszarem EOG, ani też nie wolno mu zachęcać osób trzecich do takiego korzystania, ułatwiać ani powodować takie korzystanie przez osoby trzecie.

7.3 Korzystanie z Usługi z naruszeniem postanowień niniejszego pkt. 7, będzie zawsze stanowić istotne naruszenie Umowy, które może skutkować zakończeniem świadczenia Usługi przez Edicom ze skutkiem natychmiastowym (zob. pkt. 12 poniżej).

8 Nieletni

8.1 Usługa może zawierać materiały uznawane za nieodpowiednie dla osób nieletnich, które mogą być postrzegane jako nieprzyzwoite lub krępujące.

8.2 Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci korzystających z niej bez udziału, nadzoru i zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice, opiekunowie prawni lub inni dorośli, którzy pozwalają dzieciom korzystać z Usługi, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za decyzję, czy zawartość Usługi jest dla danego dziecka odpowiednia.

8.3 Edicom zapewnia środki techniczne ograniczające dostęp do Usługi lub do jej określonej zawartości. Aby uzyskać dostęp do Usługi lub jej zawartości może być wymagane podanie hasła, kodu PIN lub mogą zostać zastosowane inne środki. Do obowiązków Użytkownika należy zapewnienie, aby takie środki techniczne zostały aktywowane i działały skutecznie zgodnie z instrukcją Edicom, o ile nie ma obowiązku używania ich zawsze, przy każdym dostępie do Usługi.

9 Modyfikacje i zmiany

9.1 Użytkownik niniejszym wyraźnie potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Edicom ma prawo, w uzasadnionym zakresie, wprowadzać zmiany w zakresie opłat i innych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o tak wprowadzanych zmianach za pośrednictwem wiadomości elektronicznej dostarczonej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takiej zmiany lub modyfikacji. W związku ze zmianą, Użytkownik będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia takiej zmiany w życie. Edicom powiadomi Użytkownika w przesłanym zawiadomieniu o przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy przed wejściem takiej zmiany w życie, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował tak wprowadzoną zmianę.

9.2 Użytkownik niniejszym wyraźnie potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Edicom ma prawo w znacznym stopniu wprowadzić istotne zmiany do zawartości objętej niniejszą Usługą. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną dostarczoną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takiej zmiany lub modyfikacji. W związku z wprowadzeniem istotnej zmiany, Użytkownik będzie miał prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie takiej zmiany. Edicom powiadomi Użytkownika w przesłanym zawiadomieniu o przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy przed wejściem w życie zmiany, uznaje się, że zaakceptował tak wprowadzoną zmianę.

9.3 Dla celów pkt. 9.2, zmiana dotycząca zawartości jest istotna w sytuacji, gdy ilość treści zawartych w Usłudze zostanie drastycznie zredukowana lub w istotnym zakresie ulegnie zmianie całościowy charakter oferowanej zawartości. Wygaśnięcie lub rozwiązanie licencji na określone audycje lub seriale bądź decyzja o zaprzestaniu produkcji lub o niezamieszczaniu kolejnych sezonów seriali nie będzie uznawane za istotną zmianę. Istotną zmianą będzie wyłącznie taka zmiana, która skutkuje istotnym zredukowaniem ilości tytułów filmów lub seriali objętych Usługą. Istotne zredukowanie oznacza zmniejszenie o co najmniej 50% liczby wszystkich tytułów filmów lub seriali w ramach całej zwartości objętej Usługą.

9.4 W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszym pkt. 9, jeżeli Użytkownik dokonał płatności dotyczącej okresu po rozwiązaniu Umowy, Edicom dokona zwrotu nadwyżki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia rozwiązania Umowy.

Informacja przekazywana Użytkownikom dotycząca zmian i zwrotu nadpłaty

9.5 Informacja dotycząca powyższych zmian będzie dostarczana Użytkownikom zgodnie z postanowieniami pkt. 11 poniżej.

10 Utrata prawa do odstąpienia od Umowy

Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do Usługi (dostarczenie Usługi) niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy i uiszczeniu opłaty zgodnie z Umową. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do Usługi przed upływem czternastodniowego (14) okresu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik traci przysługujące mu zgodnie z ust. 1829 Kodeksu cywilnego (Act. Nr 89/2012 Coll., z późn. zm.) prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia. W przypadku, gdy Użytkownik zawarł Umowę i rozpoczęło się świadczenie Usługi, lecz Użytkownik nie chce już korzystać z Usługi i być związanym postanowieniami Umowy, wówczas Użytkownik musi rozwiązać Umowę zgodnie z postanowieniami pkt. 12 poniżej. Procedura rejestracyjna wymaga wyraźnego potwierdzenia (poprzez zaznaczenie pola wyboru) przez Użytkownika, że wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Usługi (dostarczenie Usługi) niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty oraz potwierdzenia, iż uzyskując dostęp do Usługi przed upływem czternastodniowego (14) okresu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik traci prawo odstąpienia od Umowy.

Postanowienia niniejszego pkt. 10 nie mają wpływu na prawo Użytkownika do rozwiązania Umowy w dowolnym momencie Okresu próbnego, bez konieczności uiszczenia zapłaty za Usługę zgodnie z pkt. 2.4.

11 Informacje dla klientów

11.1 Edicom może przekazywać informacje Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na Stronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.2 Użytkownik ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe, o ile zmiany w nich pojawią się w okresie korzystania z Usługi. Uznaje się, że Edicom prawidłowo wykonała swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłała zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Użytkownika, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu użytkowany przez Użytkownika, bądź czy jest dostępny.

12 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

12.1 Umowy subskrypcyjne zawierane są na okres 1 (jednego) miesiąca i automatycznie przedłużane o kolejne okresy jednomiesięczne do momentu rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Edicom zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownika. Jeśli Użytkownik wypowie Umowę, wówczas ma prawo korzystać z Usługi do końca okresu rozliczeniowego, a Edicom, z wyjątkiem postanowień określonych w pkt. 9.4 powyżej, nie zwraca zapłaconej przez Użytkownika opłaty za subskrypcję za dany miesiąc. W przypadku, gdy Użytkownikowi przysługuje Okres próbny zgodnie z pkt. 2.4 lub Okres promocyjny zgodnie z pkt. 2.7, okres subskrypcji rozpoczyna swój bieg począwszy od pierwszego dnia Okresu próbnego lub Okresu promocyjnego i trwa przez okres równy Okresowi próbnemu i/lub Okresowi promocyjnemu, i jest automatycznie przedłużany na jednomiesięczne okresy, do momentu rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub Edicom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Użytkownika.

12.2 Jeżeli Użytkownik chce wypowiedzieć Umowę, musi zawiadomić o tym fakcie Edicom za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub, o ile Edicom oferuje taką możliwość, za pośrednictwem Strony (Edicomgo.pl/contact). Jeżeli Użytkownik złoży wypowiedzenie Umowy, pod koniec okresu subskrypcji Edicom prześle Użytkownikowi e-mail potwierdzający ten fakt . Jeżeli Edicom chce wypowiedzieć Umowę, Edicom zawiadomi Użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Zgodnie z pkt. 12.1, Umowa zostanie wypowiedziana na koniec bieżącego jednomiesięcznego okresu obowiązywania Umowy.

12.3 W przypadku wprowadzania zmian w zakresie opłat lub postanowień Regulaminu Użytkownika, prawo do wypowiedzenia Umowy regulują postanowienia pkt. 9.

12.4 Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Edicom będzie uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym i jednoczesnym natychmiastowym wyłączeniem Usługi Użytkownikowi w przypadku gdy:

a) opóźnienie Użytkownika w regulowaniu płatności wynosi co najmniej 20 (dwadzieścia) dni; lub

b) zachodzą uzasadnione przesłanki do stwierdzenia niewypłacalności Użytkownika; lub

c) Użytkownik nadużywa Okres próbny, Okres promocyjny lub jego warunki; lub

d) ma miejsce nieuprawnione korzystanie z Usługi lub zachodzą uzasadnione przesłanki do stwierdzenia takiego nieuprawnionego korzystania z Usługi; lub

e) Użytkownik podjął dwukrotnie lub więcej próbę skorzystania z Okresu próbnego w dwunastomiesięcznym okresie; lub

f) Użytkownik dopuścił się w inny sposób istotnego naruszenia Umowy lub wielokrotnego naruszenia Umowy.

13 Prawa własności intelektualnej

13.1 W związku z zawarciem Umowy z Edicom, Edicom udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na oglądanie zawartości Usługi. Użytkownik może korzystać z Usługi i jej zawartości wyłącznie zgodnie z Umową i tylko na użytek własny.

13.2 Materiały znajdujące się na Stronie oraz zawartość Usługi są chronione prawem autorskim, przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej. Umowa zawarta z Edicom w żaden sposób nie powoduje przeniesienia na Użytkownika prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Usługi lub samej Usługi.

14 Bezpieczeństwo

14.1 Użytkownik nie jest uprawniony do działania w sposób, który mógłby spowodować ustanie działania Usługi lub Strony, ich przeciążenie, uszkodzenia lub pogorszenie. Użytkownik nie może również oddziaływać w jakikolwiek sposób na korzystanie z Usługi przez innego Użytkownika.

14.2 Użytkownik nie może podejmować prób nieuprawnionego dostępu do sieci, systemów komputerowych, zawartości lub informacji dotyczących Strony lub Usługi. Każde naruszenie niniejszego postanowienia uznaje się za istotne naruszenie Umowy mogące skutkować, między innymi, rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym (zob. pkt. 12).

15 Ograniczenie odpowiedzialności, zakłócenia i przerwy w dostawie Usługi

15.1 Użytkownik winien niezwłocznie zgłosić Edicom wszelkie zakłócenia, przerwy i inne usterki w dostawie Usługi , nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od ich zaistnienia, aby uzyskać prawo do uzyskania rekompensaty zgodnie z ust. 15.2. Edicom nie ponosi odpowiedzialności za usterki w dostawie Usługi, które pozostają poza kontrolą Edicom zgodnie z pkt. 5.6 powyżej oraz za inne usterki wynikające z korzystania przez Użytkownika z nieodpowiedniego sprzętu niezatwierdzonego lub które powstały z powodu zaniedbania po stronie (i) Użytkownika lub (ii) osoby trzeciej.

15.2 W odniesieniu do zakłóceń, przerw i innych usterek, za które Edicom ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 15.1, skutkujących brakiem możliwości korzystania z Usługi przez okres trwający nieprzerwanie 24 godziny lub więcej, Użytkownicy, którzy tego zażądają, będą uprawnieni do otrzymania proporcjonalnej obniżki opłaty abonamentowej. W przypadku wystąpienia zakłóceń, przerw i innych usterek, za które Edicom ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 15.1, skutkujących brakiem możliwości korzystania z Usługi przez okres trwający (i) trzy kolejne dni, lub (ii) dziesięć dni łącznie w danych miesiącu kalendarzowym, Użytkownik może wypowiedzieć umowę abonencką z mocą obowiązującą od początku danego okresu bilingowego („Data rozwiązania”) i zwrotu opłaty abonamentowej zapłaconej po Dniu rozwiązania. Ponadto, w ciągu miesiąca od terminu zgłoszenia roszczenia, Użytkownik może także domagać się zwrotu kosztów rozsądnie poniesionych w związku z dochodzeniem swojego uzasadnionego roszenia zgodnie z niniejszym ust. 15.2. Zwrot nastąpi w sposób przewidziany do uiszczenia opłaty abonamentowej. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na kontynuowanie umowy abonamentowej, wedle uznania Edicom rekompensata zostanie udzielona Użytkownikowi w postaci (i) obniżki opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc; lub (ii) w formie vouchera.

15.3 W odniesieniu do zakłóceń, przerw i innych usterek skutkujących brakiem możliwości korzystania z Usługi, za które Edicom ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt. 15.1, Użytkownicy, którzy tego zażądają, będą uprawnieni do otrzymania adekwatnej rekompensaty, której wysokość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy nie będą uprawnieni do jakiejkolwiek rekompensaty za zakłócenia, przerwy lub innych zakłóceń w Usłudze spowodowane konserwacją. Edicom informuje Użytkowników o istnieniu trzech rodzajów konserwacji:

Miesięczna planowa konserwacja: występuje jednego dnia w każdym miesiącu, w godzinach między 01:00 w nocy a 05:00 rano.

Nieplanowa konserwacja: może wystąpić w godzinach między 01:00 w nocy a 05:00 rano jeśli jest konieczne dla celów operacyjnych.

Nagły problem techniczny: może wystąpić w każdym czasie, jeżeli miałby istotny wpływ na warunki świadczenia Usługi. Jeżeli Nagły problem techniczny trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający 24 godziny, Edicom będzie ponosiło odpowiedzialność zgodnie z ust. 15.2, chyba żę Nagły problem techniczny został spowodowany okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Edicom.• Nagły problem techniczny: może wystąpić w każdym czasie, jeżeli miałby istotny wpływ na warunki świadczenia Usługi. Jeżeli Nagły problem techniczny trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający 24 godziny, Edicom będzie ponosiło odpowiedzialność zgodnie z ust. 15.2, chyba żę Nagły problem techniczny został spowodowany okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Edicom.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z trzech wymienionych powyżej przerw konserwacyjnych, Usługa będzie niedostępna dla Użytkowników.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z trzech wymienionych powyżej przerw konserwacyjnych, Usługa będzie niedostępna dla Użytkowników.

15.4 Roszczenia użytkownika o odszkodowanie należy składać przy użyciu danych kontaktowych podanych w ust. 21 niniejszego dokumentu w celu rozwiązania umowy, reklamacji i roszczeń. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Użytkownika, opis wady i okres jej trwania oraz materiał potwierdzający taką wadę (na żądanie Edicom). Edicom może zażądać innych danych niezbędnych do zidentyfikowania Użytkownika, ustalenia kwoty odszkodowania i zaspokojenia roszczenia.

16 Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i pokrycie kosztów poniesionych przez Edicom, jej podmioty zależne, pracowników, członków zarządu i licencjodawców w związku z wszelkimi stratami, wydatkami i żądaniami wynikłymi z naruszenia przez Użytkownika Umowy, przepisów prawa lub praw osób trzecich lub w związku z takimi naruszeniami.

17 Cesja

Po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, Edicom będzie uprawniona, dokonać cesji praw, roszczeń i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz innej spółki należącej do tej samej grupy lub na rzecz osoby trzeciej, co do której istnieje uzasadnione przypuszczenie, że jest w stanie, w zadowalający sposób, wykonywać zobowiązania na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik będzie uprawniony dokonać cesji swoich prawa i zobowiązań wynikających z Umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody Edicom.

18 Linki ze Strony

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych dostarczane przez strony trzecie. Edicom nie kontroluje takich linków ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nie, ani za treści zawarte na stronach, do których prowadzą. Użytkownik może korzystać z takich stron wyłącznie na własne ryzyko.

19 Brak zgody

W przypadku, gdy Edicom nie dochodzi wykonywania prawa przysługującego jej na mocy niniejszej Umowy lub nie korzysta z przysługujących jej uprawnień z tytułu naruszenia Umowy przez Użytkownika, nie uważa się, aby takie działanie stanowiło akceptację zaistniałych lub przyszłych naruszeń i działanie takie nie wpływa na uprawnienia Edicom wynikające z Umowy.

20 Skargi i spory

W przypadku, gdy Użytkownik, z jakiegokolwiek powodu, nie jest zadowolony z Usługi, może skontaktować się z Edicom z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 21 lub innych danych kontaktowych dostępnych na Stronie.

21 Dane kontaktowe i organ właściwy

Dane kontaktowe Edicom: Edicom Sp. z o. o., ul. Kopalniana 9, 41-800 Zabrze

22 Zakup przez Pośrednika

22.1 W przypadku zakupu subskrypcji Usługi przez Pośrednika, tworzeniem/aktywacją subskrypcji, płatnością i zakończeniem subskrypcji zarządza Pośrednik zgodnie z określonymi przez niego warunkami (np. zgodnie z obowiązującymi ogólnymi warunkami korzystania z iTunes, zwane dalej „Warunkami Pośrednika”). W związku z tym Użytkownik, oprócz akceptacji niniejszej Umowy, jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania Warunków Pośrednika.

22.2 W przypadku zakupu subskrypcji Usługi przez Pośrednika, oprócz warunków określonych powyżej stosuje się określone poniżej warunki specjalne. W przypadku rozbieżności między warunkami specjalnymi określonymi w niniejszym pkt. 22.2, a pozostałymi warunkami niniejszej Umowy, stosuje się warunki określone poniżej w ppkt. (i)-(xiii). W uzupełnieniu warunków niniejszej Umowy Warunki Pośrednika mają zastosowanie do subskrypcji w następujących przypadkach:

23 Zakup przez Pośrednika

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Edicom lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Edicom. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Edicom niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Edicom albo Edicom nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Edicom usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jego sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Edicom. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. W przypadku prenumeraty e-wydań reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego numeru e-wydania. Reklamacje w zakresie Usług można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@edicom.pl lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Edicom Sp. z o.o., ul. Kopalniana 9, 41-800 Zabrze. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail bok@edicom.pl wraz z reklamowanym Produktem i dowodem jego zakupu w Serwisie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Edicom rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Produktu za niezasadną, Edicom odsyła produkt Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail. W przypadku gdy Edicom nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.

(i) Pośrednik jest odpowiedzialny za całość tworzenia/aktywacji subskrypcji, płatności lub nieudanej płatności i komunikacji związanej z rozwiązaniem umowy.

(ii) Z voucherów - określonych w pkt. 2.7. - nie można skorzystać przez Pośrednika.

(iii) Rejetracja odbywa się w specjalnej aplikacji Edicom, która ma zostać zainstalowana na urządzeniu lub za pośrednictwem systemu operacyjnego kontrolowanego przez Pośrednika. Opłata abonamentowa zostanie naliczona przez Pośrednika, o ile Użytkownik zarejestrował kartę kredytową/debetową lub wybrał inną dostępną formę płatności oferowaną przez Pośrednika.

(iv) Pośrednik jest odpowiedzialny za pobieranie comiesięcznych opłat abonamentowych do momentu zakończenia subskrypcji.

(v) W trakcie rejestracji Użytkownik musi utworzyć własne konto w aplikacji Edicom GO, podając informacje niezbędne do jego utworzenia (np. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Bez konta korzystanie z Usługi nie jest możliwe.

(vi) Weryfikacja kraju, o którym mowa w pkt. 4.1 jest przeprowadzana przez Pośrednika.

(vii) Warunki rozwiązania Umowy określają Warunki Pośrednika i w celu rozwiązania Umowy Użytkownik musi skontaktować się z Pośrednikiem, a nie z Edicom.

(viii) Roszczenia o zwrot środków należy składać do Pośrednika zgodnie określonymi przez niego zasadami w Warunkach Pośrednika. Pośrednik jest odpowiedzialny za zwrot jakichkolwiek środków.

(ix) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków związanych z tworzeniem subskrypcji, aktywacją subskrypcji, zakończeniem subskrypcji lub problemami związanymi z płatnościami, użytkownik skontaktuje się z działem obsługi klienta Pośrednika.

(x) Żądanie przesłane do Edicom na postawie RODO o anonimizację danych lub usunięcia konta w Usłudze nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Użytkownika zapłaty opłaty abonamentowej na rzecz Pośrednika. Opłata abonamentowa będzie zawsze uiszczana, dopóki Użytkownik nie zakończy subskrypcji za pośrednictwem Pośrednika zgodnie z Warunkami Pośrednika.

(xi) Jeśli Użytkownik chce Użytkownik zmienić formę subskrypcji z Usługi dostarczanej przez Pośrednika, na subskrypcję bezpośrednią od Edicom, Użytkownik musi najpierw zakończyć subskrypcję u Pośrednika, a następnie ponownie zarejestrować się bezpośrednio w Edicom przy użyciu karty kredytowej/debetowej lub wybrać inną dostępną metodę płatności. Jeśli Użytkownik chce przejść z subskrypcji bezpośredniej w Edicom na subskrypcję u Pośrednika, musi najpierw zakończyć subskrypcję bezpośrednią w Edicom, a następnie zarejestrować się ponownie u Pośrednika na wyżej opisanych zasadach. Edicom nie monitoruje, czy Użytkownik ma aktywowaną jedną lub dwie subskrypcje i/lub metody płatności.

(xii) Paragony lub faktury będą są dostępne u Pośrednika.

(xiii) Zgodnie z zasadami określonymi przez RODO, Pośrednik działa jako oddzielny administrator danych w odniesieniu do gromadzonych i przechowywanych przez niego danych. Wszelkie wnioski dotyczące gromadzonych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych, muszą być kierowane do Pośrednika.